Om GDPR, IP, Cookies

Vi följer personuppgiftslagen, GDPR.

Behandling av personuppgifter

Varför behandlar Tånghults Barnomsorg Era person­uppgifter?

Vår rätt till att behandla person­uppgifter grundar sig på att vi på uppdrag från kommun(myndig­hetsutövning) är skyldig att utföra utbildning/undervisning samt det allmänna intresset av att till­godose barns behov av utbildning/undervisning.

Personuppgifter på barn och vårdnads­havare inhämtar vi från respektive vårdnadshavare och kommun.

De personuppgifter som registreras är namn på barn och vårdnads­havare, adress, telefon­nummer, person­nummer och liknande upp­gifter. Det kan röra sig om behandling, till exempel datalistor över inskrivna barn i vår verksamhet, beslut och protokoll samt personal­anteck­ningar och e-post.

Dessa uppgifter används för administra­tion, kontroll och andra åtgärder som behövs för att hand­lägga ärenden. Upp­gifterna används bland annat som grund för fakturering av barn­omsorgs­avgifter. Behandlingen ligger även till grund för att kunna ta fram statistik.

Ändamålet med behandlingen är att kunna tillhandahålla, anordna och bedriva peda­gogisk verksam­het enligt skolför­fattningar och hälso- och sjuk­vårds­författningar. Det ska även förenkla och förbättra den digitala hante­ringen av de uppgifter som behövs.

Bilder och filmer

Tånghults Barnomsorg använder fotografi och film som ett redskap för att dokumentera och synliggöra barns lärande, vid till exempel undervisning och utflykter. För sådan hantering behövs i vissa avseende ditt sam­tycke. Samtycket är frivilligt och kan när som helst återkallas.

Känsliga personuppgifter

I de fall det rör sig om känsliga person­uppgifter enligt data­skydds­förordningen (till exempel uppgift om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fack­förening och uppgifter som rör hälsa och sexualliv) kommer ditt samtycke inhämtas innan uppgifterna hanteras såvida inte lagligt stöd finns för hanteringen. Samtycket är frivilligt och kan när som helst återkallas.

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

Personuppgifter bevaras inte längre än nöd­vändigt. Uppgifterna tas bort när barnet slutar i vår verksamhet.

Rätt att veta vilka uppgifter vi har om Er vårdnadshavare och Ert barn

Ni kan när som helst begära in vilka uppgifter vi har på Er och Ert/Era barn. Kontakta isf Tånghults Barnomsorg via telefon så bestämmer vi hur detta ska ske.

Vi sparar inte kontaktuppgifter i någon sorts databas efter ni slutat med barnomsorg hos oss. Vi förbehåller oss rätten att skicka ut viktiga e-post eller SMS som berör er plats hos oss. Vi skickar inga övriga reklam eller spammeddelanden och säljer givetvis inte era uppgifter till tredje-parter.

Cookies

Vår hemsida kräver cookies för att fungera normalt och för att kunna ge oss en grundläggande statistik på hur många besökare vi har. En liten cookie sparas således på enheten som besöker hemsidan där IP nummer sparas. Väljer du att in-aktivera cookies kan vi ej garantera att sidan fungerar som tänkt.

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss!